| Strona domowa | Lokaty czy dobra form… »

Lokaty bankowe

środa, 21 grudzień 2016 at 2:14 pm. Użyte znaczniki: , , , , ,

Nadzorowanie działalności bankowej w fundamentalnym ujęciu jest głęboko powiązane z gromadzeniem krótkookresowych wkładów pieniężnych i ich transformacją na pożyczki mające dłuższe okresy zapadalności. Instytucja finansowa występuje więc jako pośrednik kolekcjonujący depozyty, aby następnie odpożyczać je ze z góry narzuconą marżą. Wielkość depozytów przesądza o sposobnościach finansowych banku w obszarze działalności kredytowej i operacjach na rynku finansowym i kapitałowym. Bank komercyjny bez fundamentu depozytowego nie może odpowiednio funkcjonować. Jej rozwój potęguje rozbudowę potencjału finansowego danej instytucji finansowej. Wyższy pułap depozytów ułatwia gospodarowanie płynnością oraz powiększa bezpieczeństwo samej instytucji finansowej.

Podstawowym źródłem depozytów pieniężnych są okresowo wolne nadwyżki pieniężne jednostek fizycznych i niefinansowych podmiotów prawnych (instytucji, organizacji społecznych, przedsiębiorstw). Oprócz tego banki uzyskują środki pieniężne od przedsiębiorstw finansowych oraz sektora budżetowego. Postęp w zakresie usług bankowych potęguje gospodarowanie zarówno gotówką jak też środkami pieniężnymi na opłacanie zamierzeń gospodarczych i planowanych wydatków konsumpcyjnych. W rzeczywistości bankowej uformowały się różnorodne postaci przechowywania depozytów finansowych. Są one zróżnicowane pod kątem płynności finansowej, czasu przechowywania, warunków oprocentowania itp.

Instytucje finansowe chcąc pozyskać klientów wdrażała różne postaci zachęt w formie oprocentowania, korzystniejszych koniunktur obsługi oraz współpracy z klientami. W działalności depozytowej wagę przywiązuje się do magazynowania wkładów oszczędnościowych oraz lokat pieniężnych. Wkłady oszczędnościowe oraz lokaty bankowe magazynowane są w banku oraz odnotowywane w postaci zapisu na rachunkach finansowych. W operacjach międzybankowych wkładem pieniężnym nazywamy przyjęcie na konkretny termin doręczonej kwoty pieniędzy w zdefiniowanej stopie procentowej. Lokatą z kolei nazywamy operację udzielenia owych pieniędzy. Zasadniczym warunkiem złożenia depozytu w konkretnej instytucji finansowej jest otwarcie rachunku depozytowego. Z tego rodzaju procedurą wiąże się zawarcie właściwej umowy pomiędzy klientem a daną instytucją finansową. W umowie rachunku dowodzi się zasady oraz metod ustalenia wysokości prowizji oraz opłat za czynności powiązane z prowadzeniem rachunku. Można zatem powiedzieć, że w umowie należy odwołać się do właściwego regulaminu oraz taryfy prowizji, jak również opłat. Do postanowienia w zakresie funkcjonowania rachunku bankowego dołączony jest regulamin stanowiący jej nieodłączną część, który określa sposób jej funkcjonowania oraz tryb postępowania w konkretnych okolicznościach. Kolejnym z niezbędnych przesłanek dla gromadzenia depozytów konsumentów jest obowiązek danej instytucji finansowej zwrotu depozytu konsumentowi; banki zawsze to praktykują, jeśli zachowują płynność. Duża ilość polskich banków nie posiada problemów w owym zakresie, zawsze jednak funkcjonują banki, których płynność jest - choćby przejściowo - zagrożona. Gdy w takim banku klienci nagminnie wystąpią o zwrot depozytów, zaistnieje groźna okoliczność, w której jedynym wyjściem jest pomoc ze strony państwa, posiadaczy banku bądź innych banków. Jednym z organów, które w podobnych wypadkach mogą udzielać wsparcia, jest zasilany poprzez wszystkie banki Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jego zasadniczym celem jest stabilizacja układu bankowego poprzez zmniejszenie fobii deponentów przed stratami będącymi rezultatem z przeprowadzania depozytów bankowych. Sewrdecznie zapraszam również do sprawdzenia rankingu kredytów na www.17bankow.com kredyty.